บริษัท คิงดอม ลอว์ กรุ๊ป  จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย วีซ่า และใบอนุญาตทำงานคนต่างชาติ โดยให้บริการแบบครบวงจร นักกฎหมายระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายครอบครัว  ครอบคลุมทั้งทางด้านกระบวนพิจารณาคดี ด้านธุรกิจ การลงทุน การเข้ามาอยู่อาศัยของต่างชาติ มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี ด้านการดำเนินการพิจารณาคดีในศาล ทีมกฎหมายของบริษัท คิงดอม ลอว์ กรุ๊ป สามารถพูด ฟัง เขียน และเข้าใจทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยได้ดี รวมทั้งมีประสบการณ์การด้านสืบทรัพย์ บังคับคดี กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

       บริษัท คิงดอม ลอว์ กรุ๊ป จำกัด ให้คำปรึกษาและรับดำเนินการจดจัดตั้งทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ร่างนิติกรรมสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เป็นตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์   บริการให้คำปรึกษาสำหรับ  การขออนุญาตให้ชาวต่างชาติที่อยู่เมืองไทย เพื่อการขอใบอนุญาตทำงาน  (Work Permit)  วีซ่า (Visa) เช่น วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเกษียณอายุ  วีซ่าคู่สมรส รับจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยและต่างชาติ จดทะเบียนรับรองบุตร  โดยให้ความสำคัญทางด้านการบริการด้วยใจเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจมากที่สุด 

 

The Kingdom Law Group Co., Ltd. is fully licensed and sanctioned by The Thailand Lawyers Counsel to practice legal representation in The Kingdom of Thailand. Consisting of a highly educated and experienced staff offering sound and sensible resolutions to your legal needs.
 

Member of The Thai Bar Association and The Thai Notarial Services Association.ienced staff of attorney’s and accountant(s) thereby providing the finest in legal representation and financal servicies to it’s clients. Founded by Attorney Juthatip Intasit Fontaine, Managing Director, Kingdom Law Group Co.,Ltd is a full service law firm offering it’s clients reliable, honest and accurate assistance in any legal issues. In short,”We are the legal people” working for you to reach effective solutions to any and all of your legal needs. 

Our office is conveniently located in Bangkok but, we are also a mobile firm and can visit our clients at home, office, business etc. We offer a one hour free face to face initial consultation to new and prospective clients. Fluent English speaking attorney(s) on staff.

 

 INTEGRITY .. EXPERIENCE ..TRUST

The Kingdom Law Group Company Limited